شرایط تاخیر و لغو پرواز های هواپیمایی صبا

 

تاخیر و لغو پرواز

ممکن است به لحاظ ایمنی ویا هر دلیل دیگری که ایمنی پرواز را به خطر بیاندازد ، پرواز از قبل رزرو شده، باطل شده یا با تاخیر مواجه شود در این حالت صبر و شکیبایی مسافر می تواند کمک شایانی به جبران آن نماید
 • وضعیت پرواز
  همیشه با توجه به رعایت اصول ایمنی سعی بر این است که پرواز طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام گردد
 • پیش بینی تاخیر یا لغو پروازها
  ممکن است از قبل به علت بدی هوا یا هر علت دیگری که ایمنی پرواز را به مخاطره بیاندازد تاخیر یا باطلی پروازی اعلام گردد
 • خدمات زمان لغو یا تاخیر
  اگر پروازی با تاخیر ویاباطلی مواجه شود به جهت تکریم مسافر سعی می شود این مهم از پیش و از طریق تلفن و یا پیامک به اطلاع مسافرین رسانده شود
 • خدمات لغو و یا تاخیر پرواز
  اگر پروازی با تاخیر بیش از حد ویا با باطلی مواجه شود به جهت تکریم مسافر سعی می شود به لحاظ تغذیه و رساندن هرچه سریعتر مسافر به مقصد از کلیه امکانات بهره جست که این مهم تابع دستورالعملی است که در دفاتر ایستگاهها موجود و عملیاتی می باشد

 


چاپ   ایمیل