روش صدور مجوز پزشکی برای پرواز

 • مراجعه بیمار یا همراه آن به دفاتر فروش هواپیمایی صبا ایر یا آزانس های خدمات مسافرت هوایی
 • ارائه اطلاعات پزشکی و دریافت فرم پزشکی در صورت لزوم ( فرم اطلاعات پزشکی از طریق سایت هواپیمایی صبا ایر هم قابل دریافت است)
 • تکمیل فرم پزشکی به صورت دقیق و با اطلاعات کافی از وضعیت بیمار توسط پزشک معالج و مهر و امضا توسط پزشک معالج

  نکته: پزشک معالج فقط شرح حال بیمار را در فرم پر میکنند و نظر نهایی مبنی بر اینکه بیمار می تواند بصورت هوایی انتقال پیدا کند یا خیر تنها توسط پزشک هوایی اتخاذ می شود

 • ارائه فرم تکمیل شده پزشک معالج همراه با سایر مدارک پزشکی(مانند شرح مختصر عمل، آخرین سونوگرافی انجام شده و ...) که ممکن است  درانتقال مسافربیمارموثر باشد به مرکز پزشکی هواپیمایی آراد ایر به صورت حضوری و یا ارسال آن از طریق نمابر و یا پست الکترونیک بوسیله شعب هواپیمایی آراد ایر در شهرستان ها
 • پس از بررسی فرم پزشکی و در صورت لزوم معاینه بیمار و یا مذاکره با پزشک معالج،مرکز تصمیم خود را مبنی بر اجازه پرواز و یا عدم امکان پرواز و یا تعیین شرایط پرواز و نیازهای موردنظر برای سفر اتخاذ و به اطلاع مسافر و یا آژانس مسافرتی می رساند

  نکته: تطبیق شرایط بیمار با مقررات پزشکی هوایی که بر اساس شرایط خاص پرواز تدوین شده است ،برعهده مرکز پزشکی هوایی می باشد و تصمیم اتخاذ شده مبتنی بر این قوانین و مقررات و اصول پزشکی هوایی می باشد

 • یک نسخه از برگه ی تاییدیه جهت اقدامات بعدی به دفاتر فروش "هواپیمایی آراد ایر" ارسال خواهد شد
 • در صورت تایید و صدور مجوز پرواز،مراتب توسط دفاتر فروش جهت تامین تجهیزات و آماده سازی امکانات مسافرت به واحدهای ذیربط ارسال خواهد شد

  

 

چاپ   ایمیل